OFERTA KURSÓW NA UPRAWNIENIA UDT

                Przypominamy .......... 09 stycznia 2018r.

                                                                            Poz.47                                                       

                                                                    ROZPORZĄDZENIE

                                  MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 15 grudnia 2017r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym

                                                          par. 18.

Imienne zezwolenia, o których mowa w par.4 ust.1 pkt.2 rozporządzenia MG z dnia 10 maja 2002r.

  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem     

      silnikowym (Dz.U.poz.650 oraz z 2003r. poz.603) - imienne zezwolenie do obsługi wózka 

          wystawione przez pracodawcę, ważne na terenie zakładu pracy tego pracodawcy


 1. wystawione do dnia 31.12.2004r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31.12.2019r.;

 2. wystawione do dnia 31.12.2014r. zachowują wazność nie dłużej niż do dnia 31.12.2020r.;

        3. wystawione od 01.01.2015r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31.12.2021r.

                          _____________________________________________


                                                      OFERTA

dotycząca  organizowanych  kursów  obsługi  nw. urządzeń

podlegających pod 

                URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO                   

________________________________________________________________________________ 


* WÓZKI JEZDNIOWE PODNOŚNIKOWE
  * DŹWIGI
    * PODESTY  RUCHOME
      * SUWNICE   
       
* UKŁADNICE MAGAZYNOWE
          * DŹWIGNICE LINOTOROWE
          * URZĄDZENIA DO MANIPULACJI KONTENERAMI
            * CIĘGNIKI 
             
* WYCIĄGI TOWAROWE
                  * ŻURAWIE
                                       

__________________________________________________________________________________
    UWAGA!
      Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu (z teorii i praktyki)  U.D.T.  w Warszawie

      wystawia  ZAŚWIADCZENIA  KWALIFIKACYJNE  odpowiedniej  kategorii.
      Egzamin przeprowadzany jest przez komisję Urzędu Dozoru Technicznego 

                                                                                                          o/Poznań

      w naszej siedzibie  lub  w zakładzie zlecającym kurs oraz przy odpowiednich 

                                                        urządzeniach.

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych